Kwaliteit

Jeugdpraktijk Wijzer hecht waarde aan het leveren van goede en verantwoorde zorg. Hieronder vindt u informatie over de wijze, waarop dit gebeurt.

Privacyregeling

Jeugdpraktijk Wijzer vindt privacy belangrijk. De privacyregeling omschrijft hoe ik omga met uw privacy en welke maatregelen ik heb genomen ter bescherming van uw gegevens. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die aan de praktijk verstrekt worden. Meer informatie over de privacyregeling vindt u hieronder: 

Jeugdpraktijk Wijzer hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Daarom deze privacyverklaring.

 

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen.
Ik heb als GZ-psycholoog en Psycholoog NIP als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
In het dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen of een rapportage op te stellen, zoals de gegevens met betrekking tot uw gezinssituatie, school, aanmeldgegevens en de hulpvragen van u en uw kind. Bij de aanmelding en intake vraag ik de volgende gegevens met betrekking tot uw kind en u: naam, geboortedatum, adres, geslacht, BSN-nummer, telefoonnummer en emailadres, gegevens huisarts en school, schoolresultaten. Ook worden gegevens opgenomen die voor de behandeling of het onderzoek noodzakelijk zijn en die na uw toestemming zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener of partij, zoals school of huisarts.
De wet verplicht de praktijk om de dossiers 15 jaar te bewaren.

 

Persoonsgegevens van jeugdige cliënten, verwijzers en eventuele derden worden door Jeugdpraktijk Wijzer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratie d.w.z. dossiervorming en (financiële) cliëntadministratie.
  • Communicatie met de gemeente t.b.v. de vergoeding van de behandeling van de jeugdige. In het kader van het medisch beroepsgeheim worden er geen inhoudelijke/medische gegevens verstrekt aan de gemeente, tenzij noodzakelijk en dan alleen met schriftelijke toestemming van de jeugdige (vanaf 12 jaar) en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers, via beveiligd emailverkeer (ZIVVER).
  • Communicatie over praktische zaken (waaronder afspraken) met betrekking tot de behandeling van de jeugdige en ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers en de huisarts/verwijzer, via beveiligd emailverkeer

 

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe inga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.


Medisch beroepsgeheim

Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent, dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

 

Rechten van u en uw kind

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf 16 jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen ik u hierover contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.


Vragen

Mocht u naar aanleiding van de privacyregeling vragen hebben, neem dan gerust contact op met Jeugdpraktijk Wijzer.

 

Beroepscode en klachtenregeling

Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Hiermee verbind ik mij aan de beroepscode. Meer informatie over de beroepscode vindt u hier:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode
Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, dan kunt u met uw klacht terecht bij het NIP:
https://www.psynip.nl/het-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/

Tevens ben ik lid van de beroepsvereniging Nederlands Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP) en aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP. Ook hier kunt u met een klacht terecht. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier:
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2019/01/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Jeugdpraktijk Wijzer draagt actief bij aan preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor het signaleren en handelen wordt de vernieuwde Meldcode gehanteerd. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling doorloopt Jeugdpraktijk Wijzer het stappenplan van de meldcode.
Meer informatie hierover is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode